ليتوگرافي مانند طراحي از عمليات اجرايي قبل از چاپ به شمار مي رود. استفاده از دستگاه پليت ستر به جاي سيستم خروجي ( ايميج) به منظور توليد زينك در اين مجتمع باعث شده كارهاي چاپي از كيفيت برتري برخوردار باشد و همچنين تعامل اپراتورهاي اين واحد با طراحان و اپراتورهاي چاپ يكي ديگر از عوامل اثـر گذار در افزايش كيـفيـت مي باشد.