هرساله انجمن صنایع چاپ امریکا به نام PIA گزارشی از روند فعالیت صنعت چاپ در امریکا و بازرهای جهانی آن برای کنگره منتشر می کند.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، پیش بینی مصرف کنندگان نهایی صنعت چاپ بنابر این گزارش در چاپ بسته بندی و لیبل در سال 2016 با رشد 22درصدی خود به 368 میلیارد دلار خواهد رسید.

در بخش چاپ تجاری153 میلیارد دلار و چاپهای تبلیغاتی109میلیارد پیش بینی شده و چاپ کاتوگ با کاهش رشد تقریبا 19 درصدی 30میلیارد دلار خواهد بود. هچنیندر بخش چاپ کتاب هم با کاهش11درصدی به32 میلیارد دلار و کتابهای راهنما به 14 میلیارد دلار خواهد رسید.

بخش چاپ افست رول و روزنامه با 5/14درصد کاهش به 41میلیارد دلار ومجلات بدون تغییر67 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

چاپهای امنیتی و نوشت افزار هم به ترتیب 10 و 24 میلیارد دلار پیش بینی شده است.