توانایی ها

در اين مجتمع مانند ديگر سازمانها مديريت در راس كليه امور قراردارد از آنجائيكه كليه واحد ها و قسمتها كه به طور كلي شامل سه بخش اصلي از قبيل عمليات قبل از چاپ ، عمليات چاپ و عمليات پس از چاپ مي باشند تحت امر يك مديريت واحد وظايف خود را انجام ميدهند نه تنها سرعت عمل و كيفيت بالا حاصل ميشود بلكه از لحاظ قيمت تمام شده نيز نتيجه بخش بوده و هست . ارائه مشاوره ، به گروه مشتريان ، جلسه هاي منظم دوره اي با مديران واحد ها و پرسنل يكي از وظايف مهم و اصلي مديريت مي باشد .شناسايي دوره هاي آموزشي تخصصي در رشته هاي متفاوت و فرستادن پرسنل به اين دوره ها همچنين مورد توجه ويژه مديريت قراردارد چرا كه عدم آموزش و ياد گيري به معناي توقف و عدم پيشرفت مي باشد. مديريت اين مجتمع با استفاده از برنامه ريزي دقيق و مدون علاوه بر تقسيم كار بين واحدها نسبت به زمان بندي انجام پروژه ها و سفارشات نيز نگاهي خاص دارد كه سفارشات مشتريان در زمان معين و با كيفيت مناسب تحويل گردد .برنامه ريزي ، رابطه مستقيم و منظم مديريت با مديران و پرسنل و حتي گروه مشتريان از عوامل موثر در سرعت عمل ، كيفيت بالا و تحويل به موقع سفارشات مي باشد .