طراحي و شكل ظاهري هر بسته بندي مي تواند مخاطب را در همان نگاه اول جذب خود نمايـد. در ارتبـاط با عـرضـه و فروش هر كالا، با استفاده از طراحي و متـن نوشتـاري مي توان كليه اطلاعات مورد نياز را در اختيار مشتريان قرار داد. به عبارتي ديگر بسته بندي با استفاده از طراحي به عنـوان بهتـرين معـرف براي كالا ايفـاي نقـش مي نمايد. طراحان خلاق و تحصیل کرده و با تجربه در این مجتمع آمادگی ارائه انواع طرح های متناسب با کالاهای مختلف را دارند..